Keurmerk

“Iedereen vertrouwt op de vakkennis van professionals. Bekwaam zijn is zonder enige twijfel vanzelfsprekend hierbij en iedere organisatie heeft te maken met klantgericht werken en daar zal iedere dag aandacht aan besteed moeten worden”

Waarom een gedragscode?

De Woningwachter stelt zich open, eerlijk, betrouwbaar en transparant op, naar haar doelgroepen, stakeholders en derden. Het vertrouwen van senioren is voor de Woningwachter en haar keurmerk van cruciaal belang. Hoe meer het Keurmerk het vertrouwen wint van de doelgroep senioren, des te meer zijn zij bereid om de door organisaties aangeboden producten en diensten af te nemen.

Het gedrag van de dienstverleners heeft direct invloed op het winnen en behouden van het vertrouwen van senioren. Vanuit een gezamenlijk belang moet gehandeld worden, rekening houdende met de normen en de waarden die de Woningwachter nastreeft. Dit geldt zeker niet uitsluitend voor senioren maar ook voor de andere organisatie, bedrijven en doelgroepen.

Alle kennen een eigen verantwoordelijkheid hierin. Om senioren te helpen de “juiste keuzes” te maken, zijn in deze gedragscode principes en richtlijnen vastgelegd en dienen deze als standaard gehanteerd te worden. In de toetsing, controle en naleving van het Keurmerk door gecertificeerde Keurmerkhouders, worden deze richtlijnen meegenomen

Voor wie geldt de gedragscode?

Iedereen die verbonden is aan de Woningwachter dient de gedragscode te ondertekenen. Extern ingehuurde krachten, stagiairs, partners, leveranciers, en indirect betrokkenen, worden geacht zich aan deze gedragscode te houden in hun relatie met of namens de Woningwachter.

De gedragsregels waarop de gedragscode is gebaseerd:

  • Je bent vriendelijk tegen senioren, zijn/haar naaste bekenden en omgeving.
  • Je luistert echt naar anderen: luisteren is niet alleen horen, maar ook actief vragen, waardoor de ander zich uitgenodigd voelt iets te vertellen.
  • Je leeft je in de wensen en zorgen van anderen.
  • Je bent bereid samen te werken en andere te steunen en te helpen.
  • Je geeft senioren de optimale zorg en aandacht, die ze nodig hebben, binnen de mogelijkheden die je hebt.
  • Je geeft je grenzen op een juiste en correcte wijze aan.
  • Je oordeelt niet direct, maar je vraagt na en doet onderzoek. Pas dan trek je conclusies.

Openbaarheid gedragscode

Iedere aanvrager van het Keurmerk wordt op de hoogte gesteld van de noodzaak tot het ondertekenen van deze gedragscode. De gedragscode is openbaar, staat op de website van de Woningwachter en het Keurmerk en iedereen kan van de inhoud kennisnemen. De gedragscode moet de doelgroep senioren, maar ook de medewerkers en bestuurders van de Woningwachter in hun contacten met zakelijke relaties, beschermen.

De inhoud van de gedragscode

De gedragscode, uitgegeven door De Woningwachter, is opgesteld als onderdeel van het Keurmerk Senior-Ok. De gedragscode bestaat uit 4 centrale kerncategorieën, te weten: Respect Integriteit, Professionaliteit en Zorgzaamheid/Verdraagzaamheid. Deze centrale kerncategorieën worden uiteengezet, duidelijk gemaakt en inhoud gegeven door gedragsregels, welke tezamen de gedragscode vormen.
 

Ervaringen van anderen