Algemene Voorwaarden 2018

H1. De Woningwachter Nederland B.V.
De Woningwachter B.V. tracht 24 uur en zeven dagen per week bereikbaar te zijn. De Woningwachter B.V. is niet aansprakelijk of verantwoordelijk indien er een situatie optreedt waarbij De Woningwachter onbereikbaar is.

 1. De Woningwachter B.V. tracht zo snel mogelijk te handelen. De Woningwachter B.V. geeft u ten allen tijden informatie. Informatie betekent dat wij de klant op de hoogte stellen van de informatie die De Woningwachter B.V. in bezit heeft.
 2. De Woningwachter B.V. is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de uitgevoerde werkzaamheden van de partner.
 3. De partner van De Woningwachter B.V. zal aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld indien de werkzaamheden niet naar behoren zijn uitgevoerd. Echter draagt De Woningwachter B.V. zorg aan de klant en de partner tijdens het gehele project en indien nodig naderhand.
 4. De Woningwachter B.V. maakt het besluit dat de uitgevoerde werkzaamheden wel of niet naar behoren zijn uitgevoerd.

H2. Abonnementen
De Woningwachter B.V. tracht 24 uur en zeven dagen per week bereikbaar te zijn. De Woningwachter B.V. is niet aansprakelijk of verantwoordelijk indien er een situatie optreedt waarbij De Woningwachter onbereikbaar is.

 1. De Woningwachter B.V. tracht zo snel mogelijk te handelen. De Woningwachter B.V. geeft u ten allen tijden informatie. Informatie betekent dat wij de klant op de hoogte stellen van de informatie die De Woningwachter B.V. in bezit heeft.
 2. De Woningwachter B.V. rekent geen voorrijkosten. Echter vallen parkeerkosten niet onder voorrijkosten.
 3. De klant ontvangt ten allen tijden een gratis werkopname. Echter valt het onderzoek en vaststellen van het probleem niet onder een werkopname.
 4. De Woningwachter B.V. tracht binnen twee uur iemand voor de deur te hebben staan en doet haar uiterste best om dit waar te maken. De Woningwachter B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld indien dit niet wordt nagekomen vanwege machteloosheid.
 5. De Woningwachter B.V. is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor mogelijke situaties en/of conflicten bij de partner van de ledenvoordeelpas.
 6. Mocht de brandmelder defect zijn, kunt u het product binnen één week terugsturen naar het hoofdkantoor van De Woningwachter B.V., antwoordnummer: 5327, 3000 VB Rotterdam. Uw garantie is te lezen in de brief van De Woningwachter B.V. die is bijgesloten bij de brandmelder.
 7. De Woningwachter B.V. is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor een defecte brandmelder met een incident als gevolg.

H2.1 Abonnement opzeggen
Het abonnement is één jaar geldig en daarna loopt dit abonnement automatisch door.

 1. U heeft een maand opzegtermijn.
 2. Het abonnement kunt u opzeggen door uw klantnummer, naam en adres schriftelijk door te geven, daarna ontvangt u van ons een bevestiging.

H3. Website www.dewoningwachter.nl
De Woningwachter B.V. heeft uiterste zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling en redactie van de inhoud van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie onjuist of onvolledig is. De Woningwachter B.V. is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor onjuistheden of onvolledigheid in de inhoud van de website.

 1. De Woningwachter B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke gevolgen dan ook van het ontbreken van informatie en het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.
 2. De Woningwachter B.V. blogs, met vervatte opvattingen of meningen, zijn die van de schrijver en niet per definitie van De Woningwachter B.V.
 3. De Woningwachter B.V. is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor virussen vanuit de website of op welke manier dan ook.
 4. De Woningwachter B.V. behoudt zich alle rechten, waaronder auteursrechten. Het kopiëren en/of misbruik maken van de tekstuele en visuele content is niet toegestaan aan de hand van de Auteurswet. De Woningwachter B.V. moet ten allen tijden als auteur worden vermeld bij het openbaar maken en het verveelvoudigen van het werk.
 5. De Woningwachter B.V. behoudt zich het recht om de inhoud van de website op enig moment te wijzigen, uit te breiden en/of te beperken.
 6. De Woningwachter B.V. behoudt zich het recht voor de informatie en deze mededeling van de Algemene Voorwaarden op enig moment te wijzigen, uit te breiden en/of te beperken.

H4. Klanten
De klant doet afstand van het recht van ontbinding binnen de wettelijke bedenktijd zodra de overeenkomst is nagekomen. Hierdoor kan de montage beginnen binnen de termijn van de genoemde wettelijke bedenktijd.

 1. De klant draagt zorg voor de normale bereikbaarheid van de werkplek, alsmede voor de geschiktheid van de toegangswegen tot de werkplek.
 2. Indien er werkzaamheden worden verricht betreffende gas-, water- en elektra-aansluitingen, dan zijn de kosten van verbruiken voor rekening van de klant.
 3. De klant is jegens de uitvoerder verplicht om de uitvoering van het werk ongehinderd mogelijk te maken, binnen de normale werktijden van de uitvoerder en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
 4. De klant draagt zorg voor een schaft- en toiletgelegenheid gedurende de duur van de werkzaamheden.
 5. De klant dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren (al dan niet bouwkundige) werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de uitvoerder behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daardoor geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient de klant de uitvoerder hiervan terstond in kennis te stellen.
 6. De klant draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van adequate en veilige hulpwerktuigen benodigd voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van voor het werk benodigde zware onderdelen, tenzij anders overeengekomen.
 7. Indien de klant één of meerdere van bovengenoemde verplichtingen niet nakomt, is de uitvoerder gerechtigd de extra kosten als gevolg daarvan aan de klant in rekening te brengen, dan wel is de klant aansprakelijk voor de schade die de uitvoerder daardoor mocht lijden. De uitvoerder is nimmer aansprakelijk voor schade aan leidingen en/of kabels of andere obstakels op het terrein waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd, indien de aanwezigheid daarvan niet tijdig en juist aan de uitvoerder is gemeld.
 8. De uitvoerder is (ondanks een eventuele overeengekomen startdatum) niet gehouden met de uitvoering van de werkzaamheden te starten, indien de uitvoerder niet alle daarvoor benodigde gegevens, materialen en de overeengekomen (deel)betaling(en) heeft ontvangen.
 9. De klant draagt het risico voor:
  • schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd en nog niet opgeleverde installaties c.q. werken;
  • schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan wel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken;
  • schade veroorzaakt door vertraging van de aanvang en/of de voortgang van de werkzaamheden, als gevolg van omstandigheden waarvoor de klant (al dan niet op grond van deze voorwaarden) verantwoordelijk is;
  • schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken, uitvoeringsvoorschriften en andere informatie;
  • schade die te wijten is aan het doen en laten van door de klant voorgeschreven nevenaannemers en hun hulppersonen;
  • het van de uitvoerder afkomstige ontwerp, indien er voor zover dat door hem is goedgekeurd.
 10. De klant vrijwaart de uitvoerder van alle aanspraken van derden ter zake van schades die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de klant blijven, met inbegrip van schades als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.
 11. De klant heeft de buren op de hoogte gebracht van de werkzaamheden en de eventuele impact van deze werkzaamheden.

H5. Technische oplevering
Worden zichtbare gebreken of tekorten aan de door de uitvoerder opgeleverde werkzaamheden geconstateerd, dan dient de klant deze (uiterlijk) bij de technische oplevering aan de uitvoerder te melden. Deze gebreken of tekortkomingen worden in het rapport omtrent de technische oplevering opgenomen (werkbon), waarbij wordt aangegeven wat partijen daaromtrent zijn overeengekomen. Indien (ten tijde van de technische oplevering) zichtbare gebreken of tekorten niet op de werkbon zijn opgenomen, vervallen alle eventuele rechten van de klant ter zake jegens de uitvoerder.

 1. De uitvoerder herstelt voor eigen rekening schade aan het werk, die is ontstaan alvorens het werk technisch is opgeleverd, tenzij deze schade niet door haar is veroorzaakt, het anderszins onredelijk is dat deze schade voor haar rekening komt of de klant op een andere grond voor deze schade aansprakelijkheid en/of het risico draagt.
 2. De uitvoerder is aansprakelijk voor door de klant geleden schade aan personen en andere zaken dan het werk, voor zover deze schade is veroorzaakt door de uitvoering van het werk en het gevolg is van schuld van de uitvoerder of van door hem ingeschakelde personen, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering of die van ingeschakelde hulppersonen wordt gedekt.
 3. De beide voorgaande artikelen gelden op overeenkomstige wijze, indien de uitvoerder werkzaamheden verricht ter vervulling van zijn garantieverplichting ingevolge deze voorwaarden.

H6. Aansprakelijkheid ná de technische oplevering
De uitvoerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid:

  • voor gebreken die het gevolg zijn van oneffenheden of onvoldoende draagkracht van de ondergrond waarop of waar tegen het product is geïnstalleerd tenzij anders is overeengekomen.
  • voor vervuilde grond, verborgen asbest en/of andere chemicaliën.
  • Een project wordt geacht te zijn opgeleverd indien de werkbon is afgegeven en voor akkoord is ondertekend door de klant. Na de technische oplevering is de uitvoerder niet verder aansprakelijk, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering of die van ingeschakelde hulppersonen wordt gedekt.
 1. Indien de uitvoerder op grond van deze voorwaarden of een (andere) overeenkomst met de klant gehouden is de schade die de klant lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van het oorspronkelijke montagebedrag en de door de verzekering gedane uitkering. Inhoudende het factuurbedrag + de uitkering van de verzekering.
 2. Elke aanspraak op vergoeding of herstel van vóór resp. na de technische oplevering geleden schade vervalt, indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van de oplevering resp. op de dag waarop de garantieperiode afloopt kenbaar is gemaakt. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de klant jegens de uitvoerder of De Woningwachter in gevolge deze voorwaarden verjaart door verloop van één jaar nadat de klant ter zake heeft geprotesteerd.

H7. Annuleringsvoorwaarden
De klant kan uitsluitend schriftelijk of per email bij De Woningwachter annuleren. Er zijn geen annuleringskosten, indien er geen sprake is van een getekende offerte. Annuleringskosten na een getekende offerte is €75,- plus alle ingekochte materialen.

H8. Voorrijkosten
De uitvoerder berekent geen voorrijkosten. Als bij aankomst echter blijkt dat de montage door toedoen van de klant niet kan plaatsvinden, wordt €65,- verplaatsingskosten door de uitvoerder in rekening gebracht.