Algemene voorwaarden

H1. De Woningwachter
1. De Woningwachter (hierna DW te noemen) tracht 24 uur en zeven dagen per week bereikbaar te zijn. DWL is niet aansprakelijk of verantwoordelijk indien er een situatie optreedt waarbij DWL onbereikbaar is.
2. DWL tracht zo snel mogelijk te handelen. DWL geeft u ten allen tijden informatie. Informatie betekent dat wij de klant op de hoogte stellen van de informatie die DWL in bezit heeft.
3. DWL is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de uitgevoerde werkzaamheden van de partner.
4. De onderaannemer- uitvoerder, hierna partner te noemen, van DWL zal aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden door DWL indien de werkzaamheden niet naar behoren zijn uitgevoerd. DWL is en blijft het aanspreekpunt voor de klant en de partner tijdens- en na het gehele project.
5. DWL besluit, in overleg met de klant, of de uitgevoerde werkzaamheden wel of niet naar behoren zijn uitgevoerd.

H2. Abonnementen
1. DWL tracht 24 uur en zeven dagen per week bereikbaar te zijn voor haar (betalende) abonnees en klanten. DWL is niet aansprakelijk of verantwoordelijk indien er een situatie optreedt waarbij DWL onbereikbaar is.
2. DWL tracht zo snel mogelijk te handelen. DWL geeft u ten allen tijden informatie. Informatie betekent dat wij de klant op de hoogte stellen van de informatie die DWL in bezit heeft.
3. DWL rekent geen voorrijkosten. Parkeerkosten vallen niet onder voorrijkosten en moeten door de klant worden betaald.
4. De klant ontvangt ten allen tijden een gratis werkopname. Een onderzoek naar- en vaststellen van het op te lossen probleem valt niet onder een werkopname.
5. In geval van calamiteiten tracht DWL binnen twee uur iemand bij de klant te hebben en doet haar uiterste best om dit te realiseren. DWL kan niet aansprakelijk worden gesteld als deze afspraak niet kan worden nagekomen als gevolg van overmacht. .
6. DWL is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele interpretatieverschillen en/of conflicten tussen een partner en een DWL Klant of abonnee.
7. Bij sommige acties verstrekt DWL een gratis rookmelder. Mocht deze rookmelder defect zijn, kunt u het product binnen één week terugsturen naar het hoofdkantoor van DWL, antwoordnummer: 80241, 3080 VB Rotterdam. Uw garantie is te lezen in de brief van DWL die is bijgesloten bij de melder.
8. DWL is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor een defecte rookmelder met een incident of schade, in welke vorm dan ook, als gevolg.

H3. Website www.dewoningwachter.nl
1. DWL heeft uiterste zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling en redactie van de inhoud van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie onjuist of onvolledig is. DWL is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor onjuistheden in- of onvolledigheid van de inhoud van de website.
2. DWL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke gevolgen dan ook die mogelijk voortvloeien uit het ontbreken van informatie. Ook kan DWL niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.
3. DWL blogs, met vervatte opvattingen of meningen, zijn die van de schrijver en niet per definitie van DWL.
4. DWL is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor virussen vanuit de website en of e-mailsysteem.
5. DWL behoudt zich alle rechten voor, waaronder auteursrechten. Het kopiëren en/of misbruik maken van de tekstuele en visuele content is niet toegestaan op grond van de Auteurswet. DWL moet ten allen tijden als auteur worden vermeld bij het openbaar maken en het verveelvoudigen van het werk en alleen na uitdrukkelijke toestemming van DWL.
6. DWL behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op enig moment te wijzigen, uit te breiden en/of te beperken.
7. DWL behoudt zich het recht voor de informatie en deze mededeling van de Algemene Voorwaarden op enig moment te wijzigen, uit te breiden en/of te beperken.

H4. Klanten
1. De klant doet afstand van het recht van ontbinding binnen de wettelijke bedenktijd zodra de overeenkomst is nagekomen. Hierdoor kan de montage beginnen binnen de termijn van de genoemde wettelijke bedenktijd.
2. De klant draagt zorg voor de normale bereikbaarheid van de werkplek.
3. Indien er werkzaamheden worden verricht terzake gas-, water- en elektra-aansluitingen, dan zijn de kosten van verbruiken voor rekening van de klant.
4. De klant is jegens de partner verplicht om de uitvoering van het werk ongehinderd mogelijk te maken, binnen de normale werktijden van de partner en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
5. De klant draagt zorg voor een schaft- en toiletgelegenheid gedurende de duur van de werkzaamheden.
6. De klant dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren (al dan niet bouwkundige) werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de partner behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daardoor geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient de klant de partner hiervan terstond in kennis te stellen.
7. De klant draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van adequate en veilige hulpwerktuigen benodigd voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van voor het werk benodigde zware onderdelen, tenzij anders overeengekomen.
8. Indien de klant één of meerdere van bovengenoemde verplichtingen niet nakomt, is de partner gerechtigd de extra kosten als gevolg daarvan aan de klant in rekening te brengen, dan wel is de klant aansprakelijk voor de schade die de partner daardoor mocht lijden. De partner is nimmer aansprakelijk voor schade aan leidingen en/of kabels of andere obstakels op het terrein waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd, indien de aanwezigheid daarvan niet tijdig en juist aan de partner is gemeld.
9. De partner is (ondanks een eventuele overeengekomen startdatum) niet gehouden met de uitvoering van de werkzaamheden te starten, indien de partner niet alle daarvoor benodigde gegevens, materialen en de overeengekomen (deel)betaling(en) heeft ontvangen.
10. De klant draagt het risico voor:
a. schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd en nog niet opgeleverde installaties c.q. werken;
b. schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan wel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken;
c. schade veroorzaakt door vertraging van de aanvang en/of de voortgang van de werkzaamheden, als gevolg van omstandigheden waarvoor de klant (al dan niet op grond van deze voorwaarden) verantwoordelijk is;
d. schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken, uitvoeringsvoorschriften en andere informatie;
e. schade die te wijten is aan het doen en laten van door de klant voorgeschreven nevenaannemers en hun hulppersonen;
f. het van de partner afkomstige ontwerp, indien er voor zover dat door hem is goedgekeurd.
11. De klant vrijwaart de partner van alle aanspraken van derden ter zake van schades die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de klant blijven, met inbegrip van schades als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.
12. De klant heeft de buren op de hoogte gebracht van de werkzaamheden en de eventuele impact van deze werkzaamheden.

H5. Technische oplevering
1. Worden zichtbare gebreken of tekorten aan de door de partner opgeleverde werkzaamheden geconstateerd, dan dient de klant deze (uiterlijk) bij de technische oplevering aan de partner te melden. Deze gebreken of tekortkomingen worden in het rapport omtrent de technische oplevering opgenomen (werkbon), waarbij wordt aangegeven wat partijen daaromtrent zijn overeengekomen. Indien (ten tijde van de technische oplevering) zichtbare gebreken of tekorten niet op de werkbon zijn opgenomen, vervallen alle eventuele rechten van de klant ter zake jegens de partner. Tenzij het niet opnemen van de zichtbare gebreken of tekorten niet aan de klant te wijten is, maar aan toonbaar die van de partner.
2. De partner herstelt voor eigen rekening schade aan het werk, die is ontstaan alvorens het werk technisch is opgeleverd, tenzij deze schade niet door haar is veroorzaakt, het anderszins onredelijk is dat deze schade voor haar rekening komt of de klant op een andere grond voor deze schade aansprakelijkheid en/of het risico draagt.
3. De partner is aansprakelijk voor door de klant geleden schade aan personen en andere zaken dan het werk, voor zover deze schade is veroorzaakt door de uitvoering van het werk en het gevolg is van schuld van de partner of van door hem ingeschakelde personen, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering of die van ingeschakelde hulppersonen wordt gedekt.
4. De beide voorgaande artikelen gelden op overeenkomstige wijze, indien de partner werkzaamheden verricht ter vervulling van zijn garantieverplichting ingevolge deze voorwaarden.

H6. Aansprakelijkheid ná de technische oplevering
1. De partner aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid:
a. Voor gebreken die het gevolg zijn van oneffenheden of onvoldoende draagkracht van de ondergrond waarop of waar tegen het product is geïnstalleerd tenzij anders is overeengekomen.
b. Voor vervuilde grond, verborgen asbest en/of andere chemicaliën.
c. Een project wordt geacht te zijn opgeleverd indien de werkbon is afgegeven en voor akkoord is ondertekend door de klant. Na de afgeronde technische oplevering is de partner niet verder aansprakelijk tenzij binnen een aannemelijke tijd een verborgen gebrek aangetoond wordt naar aanleiding van de aangevraagde en uitgevoerde werkzaamheden.
2. Indien de partner op grond van deze voorwaarden of een (andere) overeenkomst met de klant gehouden is de schade die de klant lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van het oorspronkelijke montagebedrag en de door de verzekering gedane uitkering. Inhoudende het factuurbedrag + de uitkering van de verzekering.
3. Elke aanspraak op vergoeding of herstel van vóór resp. na de technische oplevering geleden schade vervalt, indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van de oplevering resp. op de dag waarop de garantieperiode afloopt kenbaar is gemaakt. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de klant jegens de partner of DWL in gevolge deze voorwaarden verjaart door verloop van twee jaar nadat de klant ter zake heeft geprotesteerd.
4. DWL kan aansprakelijk gesteld worden bij een verborgen gebrek, aantoonbaar ontstaan door de werkzaamheden zoals deze aangevraagd zijn door de klant of abonnee en aangeboden en uitgevoerd zijn door DWL of haar partner als:
a. Het gebrek aantoonbaar verborgen was;
b. Het gebrek het normaal gebruik verhindert of het bijzondere gebruik verhindert indien partijen een bijzonder gebruik voor ogen hadden;
c. koper niet hoefde te twijfelen over de afwezigheid van het gebrek.

H7. Annuleringsvoorwaarden
1. De klant kan uitsluitend schriftelijk of per email de opgegeven opdracht of aanvraag bij DWL annuleren. Er zijn geen annuleringskosten, indien er geen sprake is van een getekende offerte. De annuleringskosten, nadat een offerte is getekend, bedragen €75,- plus alle ingekochte materialen.

H8. Voorrijkosten
1. De partner berekent geen voorrijkosten. Als bij aankomst echter blijkt dat de montage door toedoen van de klant niet kan plaatsvinden, wordt €65,- verplaatsingskosten door de partner in rekening gebracht.